UDG-PBE.02.2018/039

Promocja i wzrost rozpoznawalności produktów RP Atelier Agnieszka Pomorska

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wypromowanie produktów RP Atelier Agnieszka Pomorska poprzez udział w Blackpool Dance Festival

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 80 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł